top of page
Search
  • Writer's pictureATeducation

Niin paljon erilaisuutta, mutta niin paljon samaa

Kaikessa tekemisessä alku on tärkein. Platon

Kesälomalla syntyi ajatus, että mitä jos tehtäisiin ensi lukuvuonna yhteistyötä yhdistäen kaksi koulua ja kaksi hyvin erilaista, mutta kuitenkin niin samanlaista luokkaa. Ajatus oli yhdistää vasta opittu tieto tuoreista erityisopettajan opinnoista ja kertynyt käytännön kokemus koko kaupungin hyödyntämisestä oppimisympäristönä vieden yhteisopettajuuden uudelle tasolle. Kaiken keskiössä oli kuitenkin ajatus tarjota kummankin luokan oppilaille entistä monipuolisempia työkaluja ja mahdollisuuksia harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja, luoda yhteenkuuluvuutta, kiinnittyä yhteisöön ja oppia opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.


Lukuvuoden alussa tämä, puoli vahingossa syntynyt ajatus, palasi mieleemme ja päätimme lähteä kokeilemaan mitä tapahtuu kun erityiskoulun erityisluokan yhdistää saman ikäisten hyvin monikulttuuriseen ja kansainväliseen valmistavaan luokkaan. Kun lähdimme suunnittelemaan tämän toteutusta lähdimme miettimään millaiset järjestelyt ja toimintatavat hyödyttäisivät kummankin luokan oppilaita ja heidän yksilöllisiä tavoitteita.


Anton & Heka - malli


Vaihe 1. Alkutilanne


Kumpikin meistä hyödyntää opetuksessaan portfolio pedagogiikkaa ja työkaluna Google Sivustoa. Tämä tarjosi yhteistyölle loistavan ponnahduslaudan ja yhtenäisyyden samanlaiseen lähestymistapaan. Näiden avulla olemme kartoittaneet oppilaiden kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Portfolio Pedagogiikan keskiössä on kokemusten yhdistäminen kuviin ja videoihin, joita hyödynnetään reflektointi taidon vahvistamisessa, sekä itseilmaisun harjoittamisessa suullisesti ja kirjallisesti.


Kävimme läpi mahdolliset kiinnittymis kohteet kuten mielenkiinnon kohteet, harrastukset, kieli ja kulttuuritaustat, sekä kehitettävät taidot ja mahdolliset mentoriparit ja näiden pohjalta aloitettiin suunnittelu.


Vaihe 2. Oppimisympäristöt


Oppimisympäristöjen valinta on linkittynyt opittaviin teemoihin kuten Suomen historia ja hyvinvointi. Yhteistyössä kiinnitettiin myös huomiota opitun sanaston ja rakenteiden harjoitteluun käytännön tilanteissa. Kohteiden mielekkyys ja erilaisuus on otettu huomioon, jotta ne tarjoavat jokaiselle jotakin ja mahdollistavat kaikille onnistumisen tunteita ja tutustuttavat samalla Helsingin kaupunkiin, sen historiaan ja tarjoamiin mahdollisuuksiin.


Kirjaimellisesti koko Helsinki oppimisympäristönä, muun muassa:

  • Kivikon urheilupuisto

  • Keisarien kävely + opastus

  • Suomenlinna

  • Eläintarhan yleisurheilukenttä + kilpailut

  • Urheilumuseo + Helsingin Olympiastadion

  • Useat Liikuntamylly kerrat

  • Kansallismuseo

  • Tuomaan markkinat

  • Helsingin vanhakaupunki
Vaihe 3. Jokainen hetki on oppimista varten


Siirtymämatkoja on hyödynnetty luokkien oman luokkahengen kasvattamiseen ja vahvistamiseen. Matkoille on suunniteltu teemakokonaisuuksia, jotka ovat aktivoineet ja kannustaneet oppilaita huomioimaan toisensa ja oppilaille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta jo käydyistä oppimiskokonaisuuksista. Samalla on harjoiteltu Helsingissä liikkumista, hyviä käytöstapoja, sekä muiden huomioonottamista ja kohtaamista.Vaihe 4. Ryhmät sekaisin


Ryhmien sekoitus ja vuorovaikutuspiirien laajentaminen on ollut jokaisen yhteistyön keskiössä. Yhteisten kertojen ympärille on molemmat luokat rakentaneet ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia. Tästä esimerkkinä syksyllä järjestetyt Helsingin koulujen väliset yleisurheilukarnevaalit. Kumpikin luokka käsitteli hyvinvointi- ja urheilu teemalla sanastoa eri kielillä, erilaisia tekstejä liittyen hyvinvoinnin eri pilareihin ja liikkui monipuolisesti. Yleisurheilukarnevaaleihin osallistuttiin yhdessä ja siellä kannustettiin kummankin luokan edustajia iloiten onnistumisista. Yhdessäolon merkitystä ja yhteisöllistä oppimista kruunasi myös yhteinen retki urheilumuseoon Helsingin Olympiastadionilla.


Vaihe 5. Reflektointi ja toiminnan arviointi.


Kummankin ryhmän oppilaat ovat tapahtumien jälkeen arvioineet monipuolisesti erilaisilla arviointityökaluilla tehtyjä ja koettuja asioita, omaa- ja ryhmän toimintaa, sekä sen mielekkyyttä. Arviointityökaluina ovat toimineet oppilaiden omat eportfoliot, vertaisarviointi (google sheets), ja luokissa näkyvissä olevat vahvuus työkalut “Kehujen Puu” (Itis) ja “Luokkani Avaruus” (Karviaistie).


Opettajuuden vahvistuminen


Nyt syyslukukauden lopussa on aika miettiä ja reflektoida toimintaamme. Paras palautteenantaja on aina oppilas ja heiltä saadun palautteen mukaan kokeilu on ollut hyödyllinen ja mielekäs. Monen mielestä parasta on ollut nähdä muita ja harjoitella erilaisissa porukoissa.


Opettajuuden näkökulmasta suunnittelu on muuttunut joustavammaksi, jonka myötä opetustuokioiden ja retkien sisällöt ovat monipuolistuneet. Tavoitteista on tullut moniuloitteisempia ja ne ovat tavoittaneet paremmin oppilaiden yksilölliset tarpeet. Yhteistyö on mahdollistanut vastuun ja suunnittelun jakamisen, ideoiden käytäntöön tuomisen ja mukavaa vaihtelua arkeen. Täten voimme yhteisymmärryksessä todeta, että toiminnan tavoitteet on saavutettu. Aina voi kuitenkin kehittää ja kehittyä, joten eiköhän kehitetä ja kehitytä yhdessä myös kevätlukukaudella.


Itsensä voittaminen on voitoista ensimmäinen ja paras. Platon
85 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page